Які існують істотні порушення умов договору?

Які існують істотні порушення умов договору?

Укладаючи договір, варто подумати про майбутнє. А саме, які порушення можуть зробити сторони, що призведе до розриву документа?

Звернемося до законодавства

Стаття 651 Цивільного кодексу України: зміна або розірвання договору допускається тільки за угодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду, якщо того вимагає одна сторона, у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Що означає «істотне порушення»?

Істотним є порушення, яке тягне для іншої сторони неможливість досягнення мети договору.

Наприклад, порушенням зобов'язання є невиконання або виконання умови з порушенням, тобто неналежне виконання стороною своїх обов'язків за договором.

При цьому, вирішуючи питання про оцінку суттєвості порушення, слід встановити: наявність істотного порушення договору і шкоди, заподіяної цим порушенням іншою стороною, яка може полягати в реальних збитках і (або) упущеній вигоді; її розмірі…

Наслідки

У разі порушення настають правові наслідки, встановлені законом або договором.

Згідно з ч.1 ст.611 ЦК України, такими наслідками можуть бути: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору, зміна умов зобов'язання, сплата неустойки, відшкодування збитків та моральної шкоди.

Розірвання / розрив договору

Розірвання договору, у зв'язку з порушеннями, є способом захисту цивільних прав (ст.16 ЦК України).

Слід пам'ятати, розрив документа можливий лише, коли порушення має суттєвий характер, оскільки має дотримуватися принципу пропорційності порушення та відповідальності.

В інших випадках, передбачених законом або договором для розірвання договору, також повинен застосовуватися критерій істотності порушення договірних умов.

Оцінка суттєвості порушення умов

Вище ми згадували деякі фактори, які слід враховувати при оцінці істотності порушення умов договору. Розширимо список, необхідно враховувати наступні фактори:

 1. значимість збитку від порушення;
 2. фактор неможливості або утрудненості покладання відповідальності за порушення на винного;
 3. значимість порушення як такого;
 4. втрату стороною інтересу у виконанні договору;
 5. втрату довіри до іншої сторони;
 6. фактор передбачуваних негативних наслідків порушення;
 7. принциповість суворого дотримання умов договору;
 8. інтерес однієї зі сторон в збереженні договору;
 9. ступінь виконання договору до моменту його розірвання;
 10. відсутність інтересу однієї зі сторон в збереженні договору;
 11. звільнення сторони від відповідальності за допущене порушення;
 12. недобросовісність сторін/сторони;
 13. неодноразовість порушення (визначення суттєвості порушення за сукупністю);
 14. публічний характер порушеного договору;
 15. неусунення порушення в додатковий термін;
 16. ненадання стороні можливості усунути порушення;
 17. готовність сторони усунути порушення, виражене у вигляді відповідного запиту;
 18. об'єктивну неможливість усунення порушення;
 19. можливість легкого виправлення порушення силами не винуватої сторони.

У висновку…

На розгляд суду можуть передаватися вимоги про розірвання договору не з яких-небудь підстав, а лише за тими, що передбачені законом або договором.

Істотність порушення визначається виключно за об'єктивними обставинами, що склалися у сторони, яка вимагає розірвання договору.

Даючи оцінку суттєвості порушення стороною договору, суди повинні встановити не тільки наявність порушення договору, а й наявність шкоди, заподіяної цим порушенням іншою стороною. Однак мова йде не тільки про грошове вираження заподіяної шкоди, прямих збитках, а й випадках, коли потерпіла сторона не зможе використовувати результати договору. Вирішальне значення має співвідношення збитку з тим, що могла очікувати сторона від виконання договору.

Тобто суди повинні встановити, чи є насправді суттєвою різниця між тим, на що вправі розраховувати сторона, укладаючи договір, і тим, що насправді вона змогла отримати.

За матеріалами: Верховний Суд